Webshop voorwaarden B2B

Inhoudsopgave:

  Artikel 1 - Definities
  Artikel 2 - Toepasselijkheid
  Artikel 3 - Het aanbod
  Artikel 4 - De overeenkomst
  Artikel 5 - De prijs
  Artikel 6 - Conformiteit en garantie
  Artikel 7 - Levering en uitvoering
  Artikel 8 - Betaling
  Artikel 9 - Klachtenregeling
  Artikel 10 - Geschillen

  Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Stibat;
  2. Dag: kalenderdag;
  3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Stibat in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  4. Stibat: de rechtspersoon Stichting Stibat Services (Stibat), gevestigd te Zoetermeer met KvK-nummer: 67447716, die producten en/of diensten via de Webshop (webshop@stibat.nl ) op afstand B2B aan Klanten aanbiedt;
  5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Stibat georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Stibat gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  7. Webshop voorwaarden B2B: de onderhavige Webshop voorwaarden van Stibat.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze Webshop voorwaarden B2B zijn van toepassing op elk aanbod van de Webshop van Stibat en op elke via de Webshop van Stibat tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de Webshop van Stibat en de Klant.
  2. Deze Webshop voorwaarden B2B zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Webshop voorwaarden B2B aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Webshop voorwaarden B2B bij Stibat zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Webshop voorwaarden B2B langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Webshop voorwaarden B2B langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Webshop voorwaarden B2B op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  6. Situaties die niet in deze Webshop voorwaarden B2B zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Webshop voorwaarden B2B.
  7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze webshop voorwaarden B2B, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze webshop voorwaarden B2B.

  Artikel 3 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. Stibat is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Stibat gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Stibat niet.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Stibat kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   • de prijs exclusief BTW;
   • de eventuele kosten van verzending;
   • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Stibat de prijs garandeert;
   • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
   • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;
   • de manier waarop de Klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
   • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
   • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
   • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

    Artikel 4 - De overeenkomst

    1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
    2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stibat onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Stibat is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
    3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stibat passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Stibat daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
    4. Stibat kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Stibat op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
    5. Stibat zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
     a) het bezoekadres van de vestiging van Stibat waar de Klant met klachten terecht kan;
     b) de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Stibat deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
     c) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
    6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
    7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

     Artikel 5 - De Prijs

     1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten in beginsel niet verhoogd,
     2. In afwijking van het vorige lid kan Stibat producten of diensten waarvan prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Stibat geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
     3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
     4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Stibat dit bedongen heeft en:
     5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
     6. de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
     7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
     8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Stibat niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

      Artikel 6 - Conformiteit

      1. Stibat staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
      2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen door de Klant binnen 4 weken na levering aan Stibat schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
      3. Stibat is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

      Artikel 7 - Levering en uitvoering

      1. Stibat zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
      2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Stibat kenbaar heeft gemaakt.
      3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
      4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen.
      5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Stibat het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
      6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Stibat zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Stibat.
      7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Stibat tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Stibat bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

      Artikel 8 - Betaling

      1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen.
      2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stibat te melden.
      3. Facturen die digitaal worden gecommuniceerd hebben dezelfde juridische status als facturen die per gewone (niet-elektronische) post aan de Klant worden verzonden.
      4. In geval van wanbetaling van de Klant heeft de Stibat behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

      Artikel 9 - Klachten

      1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stibat, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
      2. Bij Stibat ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Stibat binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
      3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Stibat, zal Stibat naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

       Artikel 10 - Geschillen

       1. Op overeenkomsten tussen Stibat en de Klant waarop deze webshop voorwaarden B2B betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.